Regulamin

Prosimy zapoznać się z naszym regulaminem:

      Operatorem Sklepu internetowego: www.laks.pl jest firma MotoSport Bożena Laks

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu artykułu 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
2. Zasady sprzedaży, określone w niniejszym regulaminie, dotyczą wyłącznie sprzedaży na terenie Polski. W przypadku chęci dokonania zakupu towaru(ów) z przeznaczeniem za granicę Polski, Klient obowiązany jest uzgodnić zasady sprzedaży ze Sklepem przed złożeniem zamówienia i zaznaczyć ten fakt w składanym zamówieniu według instrukcji Sklepu.

3. Osoba, która zamierza korzystać ze Sklepu www.laks.pl po raz pierwszy musi zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Sklepu internetowego. W trakcie rejestracji Klient dokonuje wyboru loginu (unikalnego identyfikatora) oraz hasła (które nie powinno być powieleniem identyfikatora), a także wpisania danych osobowych oraz podania adresu poczty elektronicznej. Podanie błędnego adresu poczty elektronicznej spowoduje niemożność zalogowania się na wybrany login i hasło. Przy każdym kolejnym logowaniu się na stronie www.laks.pl login nie ulega zmianie.
 
4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym poprzez stronę
www.laks.pl lub strony przekierowujące z/do www.motosport-gliwice.com , jest równoważne z akceptacją przez Klienta niniejszego regulaminu, z którym Klient mógł się zapoznać i zapisać przed zawarciem umowy, ponieważ został mu doręczony w wiadomości e-mail "Potwierdzenie otrzymania zamówienia".
 
5. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony
www.laks.pl i stron przekierowujących.
 
6. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem wyżej wymienionej strony www do Klienta zostaje wysłana automatycznie na wskazany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", potwierdzająca otrzymanie zamówienia, powodując związanie oferenta złożoną ofertą z chwilą, gdy wiadomość wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Do tej wiadomości załączany jest niniejszy regulamin wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego do dnia 24.12.2014 włącznie. Natomiast od dnia 25.12.2014 w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

7. Przesłane do Klienta przez system elektroniczny Sklepu "Potwierdzenie otrzymania zamówienia" nie oznacza zaakceptowania przez Sklep zamówienia Klienta i nie jest potwierdzeniem dokonania sprzedaży.
 
8. Sklep, po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansującej, w terminie 7 dni roboczych odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji, za wyjątkiem przypadków wybrania przez Klienta opcji "za pobraniem" lub z "przelew - płatność odroczona", w przypadku których Sklep odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji w terminie 7 dni od dnia ustalenia informacji koniecznych do weryfikacji adresata przesyłki oraz zdolności płatniczych Klienta. Sklep ma prawo odrzucić zamówienie bez podania przyczyn. Sklep wg własnego uznania lub wymogów dostawców może wymagać spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków, w tym dokonywać dodatkowej weryfikacji Klienta przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Zamówienia. Informacja o odrzuceniu zamówienia przez Sklep wysyłana jest na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji. Aktualny status zamówienia Klient może sprawdzić po zalogowaniu się na stronie sklepu w zakładce "Zamówienia".

9. Zamówienie uznaje się za odrzucone w przypadku braku odpowiedzi na zamówienie ze strony Sklepu w terminach, o których mowa w pkt 8 niniejszego regulaminu.
 
10. Cenę towaru i wszelkie inne koszty zamówienia, w tym koszty transportu pokrywa Klient. Kupujący wraz z zakupem przedmiotu zamawia usługę polegającą na dostarczeniu towaru.


11. Jeżeli zamówienie zostało odrzucone Klientowi z tytułu odrzucenia zamówienia nie przysługują żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zwrot uiszczonej ceny.
 
12. Umowa wiąże strony z chwilą, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wprowadzone zostanie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z treścią wiadomości.
 
13. Przyjęte zamówienie zostanie zrealizowane i zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy zgodnie z pkt 13 niniejszego regulaminu.
 
14. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia z opcji dostępnych na stronie Sklepu. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru według własnego uznania. Możliwe sposoby dostawy oraz koszty z nimi związane określone są na stronie Sklepu. Koszty przesyłki obciążają zamawiającego.
 
15. Klient ma prawo wyboru towaru, sposobu dostawy, sposobu zapłaty, rodzaju wystawianego dokumentu sprzedaży i innych opcji jedynie spośród udostępnionych w Sklepie w procesie składania zamówienia. Zasady i mechanizmy dokonywania płatności, opisane są w zakładce regulamin.

16. Oferowane towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta (o ile w opisie na stronie nie podano inaczej). Okres gwarancji zależy od postanowień gwarancji udzielonej przez producenta.
 
17. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym
www.laks.pl zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej.
 
18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sprzedaży, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów dotychczas dostępnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 
19. Ilość towarów oznaczonych jako "promocje" lub objętych akcją promocyjną, jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary następuje według kolejności wpływania do Sklepu zamówień od Klientów.
 
20. Do każdego zamówienia, według życzenia Klienta zgłoszonego przy składaniu zamówienia, wystawiany jest paragon (lub faktura VAT). Paragon (lub faktura VAT) wystawiany jest po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki zamówionych towarów.
 
21. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane, niezależnie od powodu odstąpienia od jego realizacji przez Sklep, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia poza roszczeniem do zwrotu zapłaconej ceny.
 
22. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, operator Sklepu – MotoSport  Bożena Laks zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami.
 
23. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien odmówić jej przyjęcia. Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę, pod rygorem odmowy zasadności reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym. Odebranie przesyłki potwierdzone podpisem Klienta jest równoważne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem. Nie uszczupla to w niczym prawa konsumenta zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego do dnia 24.12.2014, a od dnia 25.12.2014 prawa konsumenta zgodnego z ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.

24. Warunkiem realizacji zamówienia są między innymi pełne i prawdziwe dane Klienta, które jesteśmy w stanie sprawdzić. Klient ma możliwość, na stronie Sklepu po zalogowaniu się, w zakładce "panel użytkownika", edycji swoich danych.
 
25. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni(10 dni) od dnia wydania towaru do dnia 24.12.2014r, a od dnia 25.12.2014r w terminie czternastu dni(14 dni).. Zwrot towaru będzie przyjęty jedynie, gdy nie używany, nie noszący śladów użycia, uszkodzeń, towar zostanie oddany z dołączonymi do niego przez Sklep lub producenta przedmiotami, a sam towar,  oraz akcesoria nie będą uszkodzone oraz zostanie zwrócona pełna dokumentacja dołączoną przez producenta, inaczej mówiąc towar podlega zwrotowi w stanie nie zmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają towary zawierające nagrania audialne lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także towary o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Cena uiszczona przez Klienta za zwracany towar zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, gwarancję i inne przedmioty, które Klient otrzymał wraz z zamówionym towarem.
 
26. Do umowy w zakresie odpowiedzialności za wady stosuje się ustawę Kodeksu Cywilnego, zaś w przypadku sprzedaży konsumenckiej ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego do dnia 24.12.2014r, a od dnia 25.12.2014r ustawa z dn. 30 maja 2014r o prawach konsumenta.


27. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a MotoSport Bożena Laks 44-141 Gliwice ul. Knurowska 2

28. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie na potrzeby fakturowania i realizacji zamówienia. Klient ma również prawo do zmiany swoich danych osobowych w zakładce "twoje dane" na stronie Sklepu, po wcześniejszym zalogowaniu się www.laks.pl.
 
29. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 
30. MotoSport Bożena Laks zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 05 grudnia 2014 roku.

 

Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji
 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów pozyskane są wyłącznie w związku z działalnością sklepu.

 

wysyłki sa realizowane za posrednictwem firmy kurierskiej

powyżej 31kg(tj.wieksze paczki z rowerami, skutery,motocykle itp) cena wysyłki do uzgodnienia

podane ceny sa cenami brutto

 

UWAGA !!!

NOWA USTAWA KONSUMENCKA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25.12.2014R.